[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นักเรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ
1.ส่งเสริมครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานทางเลือก และอนุรักษ์การใช้พลังงาน
3.จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนที่ยิ้มง่าย ไหว้สวย เป็นคนดี มีความรู้
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
5.พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
2.ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
3.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสู่สากล ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านพลังงานทางเลือกอย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
" ยิ้มง่าย  ไหว้สวย "

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
" พลังงานทางเลือก "