[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มบริหารงานวิชา�าร
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา บุตรโพธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา สมเสียง
ครู ค.ศ.1
ประกัน
Click ดูประวัติ
นางประไพ ศรีทวี
ครู
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นายเสมา ชื่นพิบูลย์
ครู
หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายวราวุธ ทักษิมา
ครู
งานหนังสือเรียนฟรี
Click ดูประวัติ
นางเนตรนภา เชื้อโชติ
ครู
งานเครือข่ายการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์วรา กางวันเวส
ครู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสุพัฒตรา หีบแก้ว
ครู
งานกิจกรรมนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรายุ เหล่าอัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานห้องสมุด/TK
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป